REGULAMIN

REGULAMIN LKS „SOKÓŁ” DUSZNIKI

Rozdział I

Zajęcia sportowe w LKS „SOKÓŁ” Duszniki

1. LKS „SOKÓŁ” Duszniki organizuje i przeprowadza zajęcia sportowe dla dzieci , młodzieży i dorosłych jako klub z licencją Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.

2. LKS „SOKÓŁ” Duszniki zobowiązuje się pokrywać wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem zawodnika do rozgrywek, organizacji różnych form współzawodnictwa w kraju oraz pokrycia kosztów wpisowego za udział w rozgrywkach ligowych.

Rozdział II

Prawa i obowiązki zawodników

1. Każdy zawodnik ma prawo korzystać z infrastruktury i sprzętu na zasadach określonych przez Zarząd LKS „SOKÓŁ” Duszniki.

2. Każdy zawodnik z opłaconymi składkami jest ubezpieczony przez LKS „SOKÓŁ” Duszniki od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. Zawodnicy LKS „SOKÓŁ” Duszniki zobowiązani są do godnego reprezentowania swojego klubu podczas zajęć sportowych oraz w życiu codziennym.

4. Zawodnicy LKS „SOKÓŁ” Duszniki zobowiązani są do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności sportowych w ramach organizowanych przez LKS „SOKÓŁ” Duszniki zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej.

5. Od zawodników LKS „SOKÓŁ” Duszniki wymagana jest dyscyplina, wysoka kultura osobista, punktualność oraz aktywny udział w zajęciach sportowych.

6. Zawodnicy LKS „SOKÓŁ” Duszniki zobowiązani są do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych.

7. Zawodnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu realizacji zajęć i ćwiczeń sportowych.

8. Zawodnicy przyjęci do LKS „SOKÓŁ” Duszniki powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej, uzyskiwać wysokie wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania.

Rozdział III

Mecze mistrzowskie

1. O powoływaniu zawodnika na mecz lub turniej decyduje:

a) obecność, praca i zaangażowanie na treningu,

b) dyscyplina zawodnika podczas zajęć,

c) składka członkowska.

2. Każdy zawodnik powołany na zawody sportowe jako reprezentant Klubu zobowiązuje się do obecności na zawodach.

3. Ewentualną nieobecność należy zgłaszać trenerowi najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zawodów.

Rozdział IV

Składki członkowskie

1. Każdy zawodnik jest członkiem klubu LKS „SOKÓŁ” Duszniki i zobowiązuje się do uiszczania składek członkowskich.

2. Składka członkowska nie jest opłatą za treningi, które dla Członków Klubów opłacających składkę są bezpłatne, lecz pieniężnym świadczeniem okresowym Członka Klubu na rzecz Klubu (stowarzyszenia), z którego Klub finansuje swoją statutową działalność.

3. Wartość składki ustalana jest przez Zarząd LKS „SOKÓŁ” Duszniki.

4. Składkę członkowską należy wpłacać do 15 dnia każdego miesiąca.

5. Składka opłacana jest z góry za każdy miesiąc.

6. Zarząd i działacze LKS „SOKÓŁ” Duszniki będą bezwzględnie egzekwowali opłatę składki. W szczególności brak opłaconej składki przez zawodnika będzie skutkował odmową udziału w treningu i zawodach.

7. Konsekwencją braku pełnej płatności składek członkowskich jest :

a) brak ubezpieczenia NW,

b) brak możliwości udziału w zajęciach sportowych,

c) brak możliwości udziału w zawodach sportowych,

d) ostateczną formą jest zawieszenie w prawach członka oraz skreślenie z listy członków LKS „SOKÓŁ” Duszniki .

Rozdział V

Dyscyplina

1. Zawodnik, który podejmie treningi lub uczestniczył w zawodach w barwach innego klubu bez pisemnej zgody Zarządu LKS „SOKÓŁ” Duszniki zostanie zawieszony przez Zarząd klubu na okres do 6 miesięcy.

2. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do podjęcia przez LKS „SOKÓŁ” Duszniki stosownych decyzji, w tym wydalenia z klubu LKS „SOKÓŁ” Duszniki.

Zarząd LKS „Sokół” Duszniki

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości