STATUT

STATUT

LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO "SOKÓŁ" DUSZNIKI

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Duszniki, w skrócie zwanym LKS „Sokół”, zwany dalej „Klubem”.

§ 2

Teren działania Klubu jest teren Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Dusznik oraz gminy Duszniki. Siedzibą Klubu jest miejscowość Duszniki.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i realizuje politykę

państwa w zakresie kultury fizycznej oraz własnym Statutem. Prowadzi działalność w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.

§ 4

Klub może być członkiem innych stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych o charakterze wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym.

§ 5

Zakłady pracy, osoby fizyczne i prawne mogą na podstawie zawartych umów sprawować

opiekę nad działalnością klubu i poszczególnych sekcji.

§ 6

Klub może powoływać sekcje sportowe według zasad określanych w przepisach prawa oraz dalszych postanowieniach statutu.

§ 7

Barwami klubu są kolory : zielony i czarny.

§ 8

Klub ma prawo używać pieczęci i znaków organizacyjnych (w tym w szczególności godła Klubu oraz odznak) według wzoru, kształtu i treści ustalonej przez Zarząd Klubu, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 9

Celem działalności Klubu jest:

 1. Rozwój i popularyzacja kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia, w szczególności na terenie miejscowości Duszniki i gminy Duszniki.
 2. Tworzenie warunków i rozwijanie zainteresowań kulturą fizyczną, sportem , a w szczególności dzieci i młodzieży.
 3. Upowszechnianie i podnoszenie umiejętności sportowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 4. Planowanie i organizowanie życia sportowego dla członków klubu.
 5. Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 6. Organizowanie zajęć sportowych dla członków w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
 7. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

§ 10

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie pracy szkoleniowej i wychowawczej w zakresie kultury fizycznej, a w szczególnie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i członków Klubu.
 2. Organizowanie i prowadzenie działalności sekcji sportowej.
 3. Wspieranie i współprace z władzami samorządowymi w realizacji działań popierających statutowe cele Klubu.
 4. Podejmowanie innych zadań i przedsięwzięć sprzyjających oraz zabezpieczających realizację celów statutowych Klubu.
 5. Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla działalności Klubu.
 6. Podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji celów statutowych.

Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków oraz dla realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział III

Członkowie Klubu – prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Uczestników
 3. Wspierających
 4. Honorowych

§ 12

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele Klubu.

Członkiem uczestnikiem może być małoletnia osoba fizyczna przy czym:

 1. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego prawa wyborczego do władz Klubu
 2. Małoletni w wieku poniżej 16 lat mogą, za zgoda przedstawicieli ustawowych (rodziców lub opiekunów prawnych) należność do Klubu według zasad określonych w statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana działalnością statutową Klubu, która zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu lub w rozwój idei Klubu bądź w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Klubu.

Członkostwo klubu nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Klubu na podstawie zgłoszenia i opłacenia składki członkowskiej. Składka członkowska jest ustalana na rok kalendarzowy jej wysokość i termin płacenia określa Zarząd poprzez odpowiednią uchwałę.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu

2. Udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków Klubu.

3. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz klubu.

4. Korzystanie z urządzeń sportowych i sprzętu w ramach przyjętych regulaminów i uchwał

Zarządu Klubu.

5. Reprezentowania Klubu w imprezach sportowych i rekreacyjnych.

Członek uczestnik ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z tym zastrzeżeniem że:

 1. Członek uczestnik w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może korzystać z czynnego prawa wyborczego do władz Klubu
 2. Członek uczestnik w wieku poniżej 16 lat nie ma prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz nie może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego

do władz Klubu.

 1. Członek uczestnik ma prawo korzystać z uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej działalności Klubu na zasadach określonych przez Zarząd dla członków uczestników w szczególności w ramach przyjętych regulaminów i uchwał Zarządu.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 14

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. Brania czynnego udziału w działalności Klubu.
 2. Przestrzeganie niniejszego statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Klubu wydanych na podstawie niniejszego statutu.
 3. Dbanie o dobre imię Klubu i jego mienie.
 4. Regularnego opłacania składek oraz regulowania innych świadczeń obowiązujących w Klubie.
 5. Postępowanie zgodnie z zasadami etyki sportowej.

Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Klubu.

Członkowie honorowi zwolnieni są od opłacanie składek członkowskich.

§ 15

Członkostwo klubu ustaje na skutek:

1.śmierci,

2. zwolnienia lub skreślenia udzielonego na podstawie wniosku lub zawiadomienia

o wystąpieniu z klubu, zgłoszonego na piśmie na adres Zarządu Klubu

3. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień Statutu

b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1-go roku.

4. Rozwiązanie Klubu.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 16

Władzami klubu są

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd Klubu
 3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz klubu trwa cztery lata, Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu, jest zwoływane przez Zarząd raz na cztery lata.

Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd Klubu.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu

 1. Z własnej inicjatywy
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Na wniosek 1/3 członków zwyczajnych,

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

O zwołaniu Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków pisemnie lub w każdy inny sposób (np. pocztą elektroniczną, SMS…)podając jego termin, miejsce i proponowany porządek obrad, co najmniej 10 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 18

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 1. Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu.
 2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności klubu, ocena pracy Zarządu i udzielenie

absolutorium ustępującemu Zarządowi,

 1. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Podejmowanie uchwał zmian statutu klubu lub rozwiązaniem Klubu.
 3. Wybór i odwołanie w każdym czasie członków władz Klubu oraz określenie składu liczbowego wybieralnych władz Klubu.
 4. Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrad Walnego Zebrania Klubu.

Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania , w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i niniejszym statutem , reprezentuje Klub na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.

Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecności co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

§ 20

Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Klubu.
 2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 3. Realizowanie celów Klubu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
 4. Określenie szczegółów kierunków działania Klubu.
 5. Przyjmowanie i skreślanie członków.
 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami
 7. Ustalanie wysokości miesięcznych składek członkowskich oraz innych świadczeń
 8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 9. Składanie Sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

Członek Zarządu klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków , działa niezgodnie ze Statutem. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub o odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 21

Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres 4 lat.

Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

§ 22

Do zadań i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Ogólny nadzór i kontrola nad wszelka działalnością gospodarczą klubu oraz w zakresie

przestrzegania obowiązujących przepisów postanowień niniejszego statutu,

 1. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o gospodarce finansowej klubu i stawianie na

tej podstawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu,

 1. Wydawanie zleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenia terminów oraz sposobu ich usunięcia.
 2. Inicjowanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz uczestniczenie w miarę

możliwości i potrzeb w posiedzeniach Zarządu i Prezydium Klubu.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący.
 2. Prawo żądania zwoływania przez Zarząd Walnego Zebrania Członków.
 3. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej uznane są za ważne w sytuacji , gdy w głosowaniu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

§ 23

Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu , jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem.

Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo powołania nowych członków spośród członków Klubu. Lista osób nowo powołanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział V

Dochody i majątek Klubu.

§ 24

Klub może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.

Źródłami powstanie majątku Klubu są:

 1. Wpływy ze składek członkowskich.
 2. Darowizny, spadki i zapisy.
 3. Różnych wpływów, jakie przynosi podstawowa działalność klubu, szczególnie w postaci organizacji imprez sportowych, udostępniania urządzeń sportowych i powierzchni pod reklamę,
 4. Dotacje, subwencje.
 5. Dochody z majątku Klubu.
 6. Zysków osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wymaganych

zezwoleń oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 1. Inne wpływy

§ 25

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictwa wymagane są dwa podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa i Sekretarza

Rozdział VI

Wyróżnienia i kary.

§ 26

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§ 27

W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu. Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu prawo wymierzenia następujących kar:

 1. Upomnienia.
 2. Nagany.
 3. Zawieszenie w prawach członka na okres 12 miesięcy.
 4. Wykluczenie

Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się od Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

§ 28

Zmiana statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 29

Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

Zmianę statutu przyjęto uchwałą na Walnym Zebraniu Członków stowarzyszenia.

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości